Διάρκεια

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 126120.38

Χρονική Διάρκεια εκτέλεσης φυσικού αντικειμένου: 20.08.2012 – 30.09.2015 (Από την πρώτη έναρξη υποέργου έως το τέλος του 2015) (37 Μήνες)

webhostreviewclub.com