Σκοπός

  

ο σκοπός του έργου είναι η προώθηση της Έρευνας και η ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σε διατμηματικό / διεπιστημονικό επίπεδο, διεξάγοντας έρευνα σε διευρυμένα επιστημονικά αντικείμενα.

Επιδιώκεται η απόκτηση πολύτιμων ερευνητικών εμπειριών από τους εμπλεκόμενους ερευνητές έτσι ώστε να συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η ανάπτυξη και διοχέτευση στην οικονομία υψηλής ποιότητας ερευνητικού δυναμικού αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων να αφομοιώνουν και να παράγουν νέα γνώση, να επιλύουν τεχνολογικά προβλήματα και να καινοτομούν. Οι παραπάνω δυνατότητες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητά και την ανάπτυξή τους.

Η έρευνα σε επίπεδο ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπό την έννοια ότι ο ερευνητής χρειάζεται να αποκτήσει και να αναπτύξει νέες γνώσεις υπόβαθρου καθώς και δεξιότητες  σε τεχνικές έρευνας.

Μέσω της ενίσχυσης των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, παρέχεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των ερευνητών που θα συμμετέχουν και συνιστά αναγκαία συνθήκη για την ένταξη και παραμονή στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σημαντικών ερευνητών. Η ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων συμβάλλει ώστε να αφοσιωθούν στο ερευνητικό τους έργο το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχημένη και μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια ολοκλήρωσή του.

Οι επιμέρους στόχοι της ενίσχυσης των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, είναι:

  • Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των καθηγητών του ιδίου Τμήματος ή του ιδίου ΤΕΙ που έχουν παρεμφερή ερευνητικά ενδιαφέροντα.
  • Η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας.
  • Η ενίσχυση νέων καθηγητώνεπί θητεία, ώστε να αναπτύξουν το ερευνητικό τους έργο από τη νέα τους θέση.
  • Η συνέργια μεταξύ ερευνητικών ομάδων, από διαφορετικά ΤΕΙ, που δραστηριοποιούνται στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο ώστε να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας, να βελτιωθεί η διάχυση της παραγόμενης γνώσης και της τεχνογνωσίας και να αναπτυχθούν μονιμότερες συνεργασίες τόσο στο ερευνητικό όσο και στο εκπαιδευτικό επίπεδο.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού και ερευνητικά κέντρα της χώρας.
  • Η συνεργασία των ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με αυτές των Πανεπιστημίων.

 

webhostreviewclub.com