Φορέας Υλοποίησης

 

O φορές υλοποίησης είναι η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (Ε.Ε.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σύμφωνα με το ΦΕΚ 136/A'/5.6.2013) λειτούργησε για πρώτη φορά το 1990. Το 2004 η Συνέλευση του Ιδρύματος με την αρίθμ. 3/23-9-2004 απόφασή της, ενέκρινε τον τελευταίο ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης που συντάχθηκε μετά την έκδοση της Κ.Α./679/22-8-96 Υπουργικής Απόφασης, η οποία αντικατέστησε την Β1/819/1988 απόφαση.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργεί σύμφωνα με την ΥΑ ΚΑ 679/96 περί σύστασης "Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας" (ΕΛΚΕ) στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Είναι το θεσμοθετημένο όργανο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Σκοπός ίδρυσής του είναι η διάθεση και η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών απαραίτητων για τις ανάγκες των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.

 

webhostreviewclub.com