Υποέργο 10

 

Τίτλος

EVADIODE – Εξελικτικό Υλικό (Evolvable Hardware) - Αυτόματη Σχεδίαση Και Υλοποίηση Βέλτιστων Ψηφιακών Διατάξεων Με Χρήση Μεθόδων Εξελικτικής Υπολογιστικής

Economic cooperation between greece and bulgaria and the effects on the prefecture of serres after the bulgarian e.u. integration

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Καζαρλής Σπύρος

 

Σύντομη Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Προτείνεται η υλοποίηση ενός συστήματος Εξελικτικού Υλικού (Evolvable Hardware) για την αυτόματη και βέλτιστη εξέλιξη ψηφιακών διατάξεων χωρίς την παρέμβαση ανθρώπου-σχεδιαστή. Η τεχνολογία του Εξελικτικού Υλικού προκύπτει από τον συνδυασμό των πεδίων της Εξελικτικής Υπολογιστικής και της τεχνολογίας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων FPGA που επιτρέπουν την δυναμική υλοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων μέσω «προγραμματισμού».

Η υλοποίηση θα γίνει σε δύο φάσεις: 

α) Δημιουργία ενός λογισμικού εξελικτικής σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων που θα λειτουργεί αυτόνομα σε έναν Η/Υ ως ένα εργαλείο αυτόματης ψηφιακής σχεδίασης. Ο χρήστης θα καθορίζει την επιθυμητή συμπεριφορά της ψηφιακής διάταξης και αυτή θα σχεδιάζεται αυτόματα και βέλτιστα, με την βοήθεια του εξελικτικού αλγόριθμου και ενός προσομοιωτή ψηφιακών κυκλωμάτων. Η τελική βέλτιστη σχεδίαση θα μεταφέρεται στο FPGA για δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες, 

β) Δημιουργία ενός συστήματος Η/Υ και FPGA, όπου η εξέλιξη των πιθανών κυκλωμάτων-λύσεων θα γίνεται μέσω εξελικτικού αλγόριθμου στον Η/Υ, όμως η αξιολόγηση των λύσεων θα γίνεται με μεταφορά των κυκλωμάτων και υλοποίησή τους στο FPGA, αξιολόγηση της συμπεριφοράς κάθε προτεινόμενου κυκλώματος σε πραγματικές συνθήκες, και ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στον εξελικτικό αλγόριθμο.

Τα συστήματα θα δοκιμαστούν στην υλοποίηση τυπικών ψηφιακών διατάξεων που χρησιμοποιούνται για δοκιμές και θα διερευνηθεί η ικανότητά τους για την υλοποίηση πιο σύνθετων ψηφιακών διατάξεων.

Σκοπός της Πράξης: 

Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Σερρών οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στόχοι της Πράξης: 

Οι ερευνητικοί στόχοι του έργου είναι:

α) Η μελέτη, εφαρμογή και περαιτέρω βελτίωση προηγμένων τεχνικών εξελικτικής υπολογιστικής, για την βέλτιστη σχεδίαση ψηφιακών διατάξεων.

β) Η αναζήτηση των βέλτιστων παραμέτρων λειτουργίας καθώς και η διερεύνηση των δυνατοτήτων του εξελικτικού αλγόριθμου στην σχεδίαση σύνθετων κυκλωμάτων.

γ) Η μελέτη, εφαρμογή και περαιτέρω βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του διδύμου Εξελικτικός Αλγόριθμος – FPGA, με σκοπό την απευθείας υλοποίηση και αξιολόγηση των σχεδιάσεων σε επίπεδο υλικού, καθώς και του αποδοτικότερου τρόπου «προγραμματισμού» του FPGA και αποτίμησης της κάθε υλοποίησης.

δ) Η αναζήτηση των βέλτιστων παραμέτρων λειτουργίας του Εξελικτικού Υλικού καθώς και η διερεύνηση των δυνατοτήτων του στην υλοποίηση σύνθετων διατάξεων

 

Παραδοτέα: 

 1. Ανάπτυξη μεθόδων Εξελικτικής Υπολογιστικής για την βέλτιστη σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων  
 2. Εκτενής δοκιμή και ρύθμιση παραμέτρων του λογισμικού Εξελικτικής Σχεδίασης σε προβλήματα δοκιμών και σε συνθετότερα προβλήματα. Σύγκριση με αποτελέσματα της βιβλιογραφίας  
 3. Ανάπτυξη του συστήματος Εξελικτικού Υλικού (Η/Υ – FPGA) για την απευθείας υλοποίηση και αξιολόγηση των εξελικτικά παραγόμενων διατάξεων στο υλικό σε πραγματικές συνθήκες  
 4. Εκτενής δοκιμή και ρύθμιση παραμέτρων του Εξελικτικού Υλικού (Η/Υ-FPGA) σε προβλήματα δοκιμών και σε συνθετότερα προβλήματα. Σύγκριση με αποτελέσματα της βιβλιογραφίας
 5. Στατιστική ανάλυση των ευρημάτων της πρωτογενούς έρευνας στους φορείς του Ν. Σερρών
 6. Προτάσεις πολιτικής και αντιμετώπισης των προβλημάτων

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Υποέργου: 85,000.00 

 

Συμμετέχοντες στην Κύρια Ερευνητική Ομάδα  

 1. ΚΑΖΑΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
 2. ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
 3. ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ    
 4. ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
 5. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ 

 

 Συμμετέχοντες στην Ομάδα Εξωτερικών Συνεργατών  

 1. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 2. ΠΑΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
 3. ΒΑΛΑΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

 

webhostreviewclub.com