Υποέργο 2

 

Τίτλος

CIM-SYMCLASS - Προηγμένες μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης για τη μοντελοποίηση συστημάτων, την ταξινόμηση και την τηλεπισκόπηση: Εφαρμογή στο πρόβλημα ταξινόμησης της κάλυψης γης

Advanced computational intelligence methods for system modeling, classification and remote sensing: application to the land cover classification problem

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Μαστοροκώστας Πάρις

 

Σύντομη Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Προτείνεται η ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης με χρήση της ασαφούς λογικής και της εξελικτικής υπολογιστικής, με στόχο την εφαρμογή τους στην κατασκευή συστημάτων ταξινόμησης ασαφούς βάσης κανόνων (ΣΤΑΒΚ). Επιπρόσθετα προτείνεται η ανάπτυξη νέων τεχνικών εξόρυξης δεδομένων (data mining) και επιλογής χαρακτηριστικών (feature selection) με χρήση των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης (SVM) και νέων κριτηρίων επιλογής, στηριγμένων στην υπολογιστική νοημοσύνη. Τα ΣΤΑΒΚ θα εφαρμοσθούν σε δορυφορικές φωτογραφίες αγροτοπικών και υγροτοπικών εκτάσεων, με στόχο την ταξινόμηση της κάλυψης γης

Σκοπός της Πράξης: 

Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Σερρών οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στόχοι της Πράξης: 

 • Μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης (PSO και γενετικοί αλγόριθμοι) και των ασαφών συνόλων.
 • Μελέτη και ανάπτυξη αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων και επιλογής χαρακτηριστικών με χρήση μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης (SVM).
 • Εισαγωγή του διανύσματος ασαφούς μερισμού (FPV) και των ασασφών συνόλων τύπου ΙΙ σε κλασικούς αλγόριθμους ταξινόμησης.
 • Σύζευξη των ανωτέρω σε ενιαίο πλαίσιο.
 • Ανάπτυξη της μεθοδολογίας αξιολόγησης των μεθόδων, υλοποίηση των μεθόδων σε πρότυπα προβλήματα μοντελοποίησης και ταξινόμησης.
 • Εφαρμογή των αλγορίθμων στην υλοποίηση ΣΤΑΒΚ, με έμφαση στη δημιουργία ασαφών κανόνων με μεταβλητό αριθμό εισόδων και περιορισμένο σύνολο παραμέτρων.
 • Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και δημιουργία διανύσματος εισόδου με πρωτογενή και ανώτερα (μετασχηματισμένα) χαρακτηριστικά.
 • Εφαρμογή των ανωτέρω αλγορίθμων και των ΣΤΑΒΚ στο πρόβλημα της κάλυψης γης.
 • Δημιουργία προγραμματιστικού εργαλείου (toolbox), το οποίο θα ενσωματώνει τις μεθόδους και τα ΣΤΑΒΚ που θα αναπτυχθούν.
 • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές.

 

Παραδοτέα: 

 1. Ανάπτυξη συστημάτων ταξινόμησης ασαφούς βάσης κανόνων και αλγορίθμων βελτιστοποίησης παραμέτρων με χρήση της μεθοδολογίας βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων (PSO) και της εξελικτικής υπολογιστικής
 2. Ανάπτυξη συστημάτων ταξινόμησης ασαφούς βάσης κανόνων και μεθόδων επιλογής χαρακτηριστικών με χρήση των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης (SVM)
 3. Εφαρμογή των συστημάτων ταξινόμησης ασαφούς βάσης κανόνων στο πρόβλημα της ταξινόμησης της κάλυψης γης

 

Συνολικός Προυπολογισμός Υποέργου: 84,300.00 

 

Συμμετέχοντες στην Κύρια Ερευνητική Ομάδα

 1. ΠΑΡΙΣ ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ
 3. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΖΑΡΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ  
 5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΚΑΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ

 

Συμμετέχοντες στην Ομάδα Εξωτερικών Συνεργατών 

 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
 2. XΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΔΡ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
 3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ & ΜΗΧ/ΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 4. ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΔΟΒΑ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τ.Ε.

webhostreviewclub.com