Υποέργο 3

 

Τίτλος

Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση πρωτότυπων μικροκυματικών διαιρετών ισχύος για χρήση σε σύγχρονα συστήματα ασυρμάτων επικοινωνιών

Design and optimisation of novel microwave power dividers for use in modern wireless communication systems

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Στυλιανός Τσίτσος

 

Σύντομη Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Σκοπός της Πράξης: 

Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Σερρών οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

 

Στόχοι της Πράξης: 

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση πρωτότυπων διαιρετών ισχύος, για χρήση σε σύγχρονα συστήματα ασυρμάτων επικοινωνιών (π.χ., κινητή τηλεφωνία 3ης και 4ης γενιάς, ασύρματα δίκτυα Η/Υ LANs, Wi-Fi και Wi-Max, τοπικοί ασύρματοι βρόχοι, bluetooth, επικοινωνίες υπέρ-ευρείας ζώνης κλπ.). Οι διαιρέτες που θα προκύψουν, θα μπορούν να λειτουργούν χωρίς τα υφιστάμενα προβλήματα που παρατηρούνται όπως π.χ. μη-σταθερός λόγος διαίρεσης στην επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων, ανεπαρκής απομόνωση μεταξύ των θυρών εξόδου, ανεπαρκής προσαρμογή σύνθετης αντίστασης, δυσκολίες στην επίτευξη διαφορετικού εύρους ζώνης σε διαφορετικές συχνότητες, δυσκολίες στην υλοποίηση γραμμών μεταφοράς υψηλής ή χαμηλής χαρακτηριστικής αντίστασης κλπ., παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο καλύτερα προϊόντα στην μικροκυματική βιομηχανία. Έμφαση δίνεται επίσης στην επίτευξη πολύ μικρού μεγέθους για τις διατάξεις αυτές, σύμφωνα με τις τάσεις της σύγχρονης τεχνολογίας.

 

Παραδοτέα: 

 1. Ανάλυση, σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διαιρετών ισχύος διπλής ζώνης συχνοτήτων
 2. Ανάλυση, σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διαιρετών ισχύος υπερ-ευρείας ζώνης συχνοτήτων Έκθεση προόδου
 3. Ανάλυση, σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διαιρετών ισχύος πολλαπλών θυρών εξόδου
 4. Ανάλυση, σχεδιασμός και βελτιστοποίηση μικροκυματικών διαιρετών ισχύος πολύ μικρού μεγέθους

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Υποέργου: 85,000.00 €

 

Συμμετέχοντες στην Κύρια Ερευνητική Ομάδα

 1. Στυλιανός Τσίτσος Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών
 2. Αναστάσιος Παπατσώρης Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών
 3. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκ. Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών
 4. Γεώργιος Μπάμνιος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
 5. Andrew Gibson Καθηγητής Πανεπιστημίου Manchester, Βρετανία

 

Συμμετέχοντες στην Ομάδα Εξωτερικών Συνεργατών 

 1. Κυριαζίδης Παναγιώτης Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός και Μηχ/κός Η/Υ
 2. Χρήστος Αναστασίου Αναπλ. Καθηγητής 
 3. Χατζηαποστόλου Αθηνά Φοιτήτρια 
 4. Πέικου Ιωάννα Φοιτήτρια 
 5. Πασχαλίδου Αντωνία – Μαρία Φοιτήτρια 
 6. Παπαδοπούλου Αικατερίνη Φοιτήτρια 
 7. Πασχαλούδης Κωνσταντίνος Φοιτητής

 

webhostreviewclub.com