Υποέργο 5

 

Τίτλος

ACCESS: Μοντέλα και Μέθοδοι Συν-δημιουργίας Αξίας σε Οικοσυστήματα Υπηρεσιών

Models and methods for value co-creation in service ecosystems

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Πασχαλούδης Δημήτριος

 

Σύντομη Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Σκοπός της Πράξης: 

Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Σερρών οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στόχοι της Πράξης: 

 • Να συμβάλλει στην κατανόηση της έννοιας της συνδημιουργίας αξίας.
 • Να προτείνει ένα πελατοκεντρικό μεθοδολογικό πλαίσιο και γενικά και ειδικά επιχειρηματικά μοντέλα για τη συνδημιουργία αξίας.
 • Να εφαρμόσει τα αποτελέσματα για να εξάγει πρακτικά συμπεράσματα.

 

Παραδοτέα: 

 1. Ανάλυση βιβλιογραφίας (state of the art)
 2. Ανάπτυξη εννοιολογικού και μεθοδολογικού πλαισίου για τη συνδημιουργία αξίας
 3. Ανάπτυξη μοντέλων συνδημιουργίας αξίας
 4. Ανάπτυξη εφαρμογών για μοντέλα συνδημιουργίας αξίας
 5. Αξιολόγηση
 6. Συμπεράσματα και κατευθύνσεις μελλοντικής έρευνας
 7. Διάθεση αποτελεσμάτων
 8. Διαχείριση έργου

 

Συνολικός Προυπολογισμός Υποέργου: 85,000.00 

 

Συμμετέχοντες στην Κύρια Ερευνητική Ομάδα 

 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
 2. ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
 3. ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
 4. ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 6. ΒΕΝ LETAIFA SOUMAGIA ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Université du Québec à Montréal

 

Συμμετέχοντες στην Ομάδα Εξωτερικών Συνεργατών  

 1. ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 
 2. ΤΣΟΥΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

 

webhostreviewclub.com