Υποέργο 8

 

Τίτλος

Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης του συντελεστή τριβής, μέσω κατάλληλης τελικής επιφανειακής κατεργασίας μεταλλικών επιφανειών

Experimental and theoretical investigation of the possibility of reduction of the friction coefficient by using appropriate final surface treatment

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Σοφιαλίδης

 

Σύντομη Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Σκοπός της Πράξης: 

Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Σερρών οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στόχοι της Πράξης: 

Η έρευνα που προτείνεται έχει ως αντικείμενο την πειραματική και θεωρητική διερεύνηση σχετικά με το είδος της τελικής επιφανειακής κατεργασίας που βοηθά τη λίπανση και μειώνει τον συντελεστή τριβής. Προβλέπεται να εξεταστούν διάφορες τελικές επιφανειακές κατεργασίες που συνεπάγονται διαφορετικές τραχύτητες σε μεγάλο εύρος πειραματικών συνθηκών. Η δύναμη τριβής θα μετρηθεί, ο συντελεστής τριβής θα προσδιοριστεί και θα εξακριβωθεί ποια είναι η τελική επιφανειακή κατεργασία εκείνη που δίνει τον μικρότερο συντελεστή τριβής, άρα και τις μικρότερες δαπάνες ενέργειας καθώς και την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση

 

Παραδοτέα: 

 1. Εξέλιξη και ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου εξοπλισμού  
 2. Πειραματική διερεύνηση 
 3. Αποτίμηση πειραμάτων 
 4. Συμπληρωματικά-επιβεβαιωτικά πειράματα
 5. Εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων και δημοσίευση εργασιών για τη διάδοση των επιστημονικών ευρημάτων

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Υποέργου: 85,000.00 

 

Συμμετέχοντες στην Κύρια Ερευνητική Ομάδα 

 

 1. Μωϋσιάδης Αναστάσιος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών
 2. Δημήτριος Σοφιαλίδης Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών
 3. Μιχαηλίδης Αθανάσιος Καθηγητής  ΑΠΘ 
 4. Παραδεισιάδης Γεώργιος Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Θεσ/νικης

 

 Συμμετέχοντες στην Ομάδα Εξωτερικών Συνεργατών  

 1. Μοσχίδης Νικόλαος Καθηγητής Εφαρμ.  ΤΕΙ Σερρών
 2. Θεμελής Δημήτριος Καθηγητής Εφαρμ. ΤΕΙ Σερρών
 3. Μάρκου Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμ.  ΤΕΙ Σερρών
 4. Σαχάνας Χρήστος Υποψήφιος Διδάκτορας
 5. Αγουρίδας Κων/νος Υποψήφιος Διδάκτορας
 6. Γάτσιος Στυλιανός Υποψήφιος Διδάκτορας 
 7. Σαρακινούδης Ευάγγελος Φοιτητής
 8. Παναγιωτίδης Λάζαρος Φοιτητής

 

webhostreviewclub.com