Κεντρική Δράση

Το υποέργο των Κεντρικών Δράσεων έχει σαν σκοπό την υποβοήθηση των ερευνητικών υποέργων με οριζόντιες δράσεις στους τομείς της διοικητικής υποστήριξης, της αξιολόγησης της Πράξης, της δημοσιότητας, και της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά υποστηρικτικές δράσεις, οι οποίες σκοπό έχουν να ενημερώσουν, να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν όλες τις δραστηριότητες του έργου, αλλά και να συντελέσουν στην ορθή διαχείρισή του.

 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

Διοικητική Υποστήριξη του Έργου

- Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη της Κεντρικής Δράσης

- Γραμματειακή Υποστήριξη των Επιστημονικών Υπευθύνων των Υποέργων

 

- Υποβοήθηση στην σύνταξη, δημοσιοποίηση και διεκπεραίωση προσκλήσεων ενδιαφέροντος και προκηρύξεων διαγωνισμών.

- Υποβοήθηση των επιστημονικών υπευθύνων των υποέργων και της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος στην παραλαβή, την ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των προβλεπόμενων παραδοτέων και των σχετικών διοικητικών εγγράφων 

- Υποβοήθηση των Επιτροπών Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης στην συγκέντρωση στοιχείων και την σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης του Έργου.

 

Δράσεις Δημοσιότητας

- Την δημιουργία και υποστήριξη αμφίδρομων μηχανισμών πληροφόρησης και αποτίμησης, μεταξύ των ερευνητικών ομάδων της ακαδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος, του εθνικού φορέα χρηματοδότησης ΥΠΕΠΘ αλλά και των λοιπών εμπλεκόμενων οικονομικών και κοινωνικών φορέων, εκτιμώντας παράλληλα πιθανά προβλήματα υλοποίησης και ανταγωνιστικότητας. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί με την διενέργεια επιστημονικού συνεδρίου / ημερίδας για παρουσίαση των αποτελεσμάτων των υποέργων και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων.

- Την διάχυση της πληροφορίας μέσω δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας, που θα κάνει γνωστά τα αποτελέσματα των ερευνητικών προσπαθειών των υποέργων, σε ευρεία βάση αποδεκτών, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής κοινότητας, των σπουδαστών του ιδρύματος αλλά και λοιπών ενδιαφερόμενων οικονομικών και κοινωνικών φορέων και παραγόντων.

- Η κατασκευή και διαρκή ενημέρωση ειδικής ιστοσελίδας στον ιστότοπο του ιδρύματος για την φιλοξενία όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με το αντικείμενο, τους συντελεστές, τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα των υποέργων.

- Την εδραίωση μηχανισμών σύνδεσης, σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης της επιστημονικής έρευνας με τους οικονομικούς και παραγωγικούς φορείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των επιστημονικών και τεχνολογικών πορισμάτων.

 

- Στη δημιουργία και υποστήριξη μηχανισμών ένταξης των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ενεργό εκπαιδευτικό υλικό του ιδρύματος, ενισχύοντας έτσι την επιστημονική κατάρτιση των σπουδαστών.

 

Αξιολόγηση της Πράξης

- Εσωτερική Αξιολόγηση της πορείας του έργου και των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στην δράση αυτή ομάδα αξιολογητών που θα απαρτίζεται από μέλη Ε.Π. του ιδρύματος που δεν θα συμμετέχουν στα ερευνητικά υποέργα, θα επιφορτιστεί με την ευθύνη της μελέτης και αξιολόγησης της συνολικής πορείας υλοποίησης του έργου, αποτιμώντας όλους τους συντελεστές, τον τρόπο υλοποίησης και τα αποτελέσματα της Πράξης, και θα συντάξει ως τελικό παραδοτέο την «Μελέτη Εσωτερικής Αξιολόγησης».

 

 Παραδοτέα

1.    «Διοικητικής υποστήριξης του Έργου»

- Μηνιαίες Αναφορές Πεπραγμένων

- Προσκλήσεις ενδιαφέροντος και προκηρύξεις θέσεων που σχετίζονται με το έργο.

- Προκηρύξεις διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών.

2.    «Δράσεις Δημοσιότητας»

- Το πρόγραμμα του επιστημονικού συνεδρίου / ημερίδας παρουσίασης των έργων και ανταλλαγής απόψεων

- Έκθεση πεπραγμένων των δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης.

- Ο τόμος με τις δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα των υποέργων.

- Τεχνική αναφορά με τη δομή και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που θα αναπτυχθούν, και η πλήρης ιστοσελίδα σε ηλεκτρονική μορφή.

- Τεχνική αναφορά για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας προς τους οικονομικούς και παραγωγικούς φορείς, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης, με σκοπό την αξιοποίηση τους στην παραγωγική διαδικασία.  

- Το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί με περιεχόμενο τα επιστημονικά συμπεράσματα και τα ερευνητικά αποτελέσματα των υποέργων.

3.    «Αξιολόγηση της Πράξης»

- Οι Ετήσιες εκθέσεις «Εσωτερικής» αξιολόγησης

- Η Τελική Έκθεση «Εσωτερικής» Αξιολόγησης

- Η Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

 

webhostreviewclub.com